Όροι χρήσης και Προστασία προσωπικών δεδομένων

Προοίμιο
Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών που συλλέγει η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία “Γ. ΚΟΥΣΗΣ - Φ. ΠΡΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “oikies Real Estate”, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου oikies.net. Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών από το oikies.net προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών / μελών του oikies.net και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του oikies.net.
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το oikies.net δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης του ιστότοπου, των υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του ιστότοπου oikies.net υπόκειται στους όρους του παρόντος και ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη νέα ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση ο ιστότοπος oikies.net διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή μελλοντικό νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστότοπου oikies.net.

Cookies
Ο ιστότοπος oikies.net μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων αυτού (π.χ. newsletters). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν έχουν πρόσβαση σε οποιουδήποτε έγγραφο ή αρχείο από τον υπολογιστή του επισκέπτη / χρήστη. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του ιστότοπου oikies.net, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του ιστότοπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του ιστότοπου μπορεί να ρυθμίσει τον φυλλομετρητή του (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του oikies.net είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του ιστότοπου δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Δεσμοί προς άλλους ιστότοπους (Links to other sites)
Το oikies.net περιλαμβάνει δεσμούς (links) προς άλλους ιστότοπους (websites) οι οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) στους οποίους ανήκουν. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το oikies.net για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

Διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP Addresses)
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη / χρήστη έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο oikies.net αξιοποιείται από τον ιστότοπο αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων
Το oikies.net διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των επισκεπτών / χρηστών και δε θα τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, εξαιρουμένων των διατάξεων του νόμου που τυχόν θα το υποχρεώσουν να τα μεταβιβάσει προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το oikies.net διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία τα οποία του αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, και δε θα τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, εξαιρουμένων των διατάξεων του νόμου που τυχόν θα το υποχρεώσουν να τα μεταβιβάσει προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή του ιστότοπου (webmaster) μέσω e-mail ( info@oikies.net) προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Επισκέπτες / χρήστες του ιστότοπου oikies.net που είναι ανήλικοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστότοπου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Σε αντίθετη περίπτωση, μόλις ο ιστότοπος λάβει γνώση της χρήσης του ανηλίκου επισκέπτη / χρήστη χωρίς την συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων του θα διαγράφει τα στοιχεία του και θα εμποδίζει την πρόσβαση σε πληροφορίες / υπηρεσίες που απαιτούν εγγραφή.

Το oikies.net και ειδικότερα το τμήμα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες / χρήστες για λόγους στατιστικούς, εμπορικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

Διοχέτευση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων
Η εταιρεία “oikies Real Estate” δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών του oikies.net σε κανένα τρίτο φορέα. Το oikies.net μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:

  • Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα: Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το oikies.net καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών / μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το oikies.net έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/μέλη του oikies.net καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το oikies.net.
  • Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.